“Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van wat wij niet zien” (Hebr. 11, 1)
Jaar van het geloof

"Maar hoe kunnen ze God aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: 'Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.'"
(Rom. 10, 14-15)

Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en iemand van u zou hun zeggen: 'Ga in vrede, houd u warm en eet maar goed', zonder hun te geven wat ze nodig hebben, wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, dood."
(Jac. 2, 14-17)

Uitleg van het logo:
Het logo bestaat uit een vierkant begrensd veld waarop een boot is te zien, die de Kerk symboliseert en die gepresenteerd wordt zeilend op een kleine golfslag. De hoofdmast van de boot is een kruis, waaraan zeilen zijn bevestigd in de vorm van het trigram IHS. Het monogram IHS is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters (ΙΗΣΟΣ): Iota, Eta en Sigma. De achtergrond van de zeilen wordt gevormd door een zon die, in verbinding met het trigram, ook verwijst naar de Eucharistie.

Jaar van het geloof

Uitleg "Jaar van het Geloof"
Op 11 oktober 2012, de vijftigste verjaardag van het begin van het Tweede Vaticaans Concilie tot en met 24 november 2013, het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal wordt dit jaar gevierd. Deze aankondiging deed paus Benedictus XVI in zijn homilie op zondag 16 oktober 2011 bij de afsluitende H. Eucharistie van de eerste internationale ontmoeting over de "nieuwe evangelisatie".
Ook kondigde de paus in die homilie de Apostolische Brief in de vorm van een Motu Proprio aan, die op 17 oktober 2011 werd gepubliceerd. In het document "Porta fidei" zet hij de krachtlijnen uiteen van dit "Jaar".
Paus Paulus VI hield, na afloop van het concilie, ook een "Jaar van het Geloof" vanaf het feest van Petrus en Paulus 1967 tot en met hetzelfde feest in 1968.

Donderdag 24 januari om 20.00 uur
Thema: Geloven in een posmoderne tijd

Over de vraag hoe mensen christen worden lopen de meningen binnen de christelijke tradities uiteen. In haar promotieonderzoek in evangelische kerken heeft Miranda geluisterd naar bijna vijftig levensverhalen van nieuw gelovigen. In deze verhalen wordt gesproken over geloofs-ervaringen, bijzondere ontmoetingen en over de betekenis van muziek, die leiden tot een persoonlijke toewijding aan Christus.
Het doel van haar lezing is om meer inzicht te krijgen in de verschillende wijzen waarop mensen tot geloof komen in de Nederlandse postmoderne samenleving. Aan de hand van haar studie zal zij concrete aanbevelingen doen over hoe parochies missionair kunnen zijn.

Lees verder
Inleider: Miranda Klaver
Miranda Klaver (1962) is antropoloog en theoloog en houdt zich bezig met vragen over de relatie tussen cultuur en religie. Zij is als onderzoeker verbonden
aan de Vrije Universiteit Amsterdam en als docent en onderzoeker aan de Christelijke Hogeschool in Ede bij de opleiding theologie (GPW).
Locatie: De Gasterij, Runstraat 67, Schaijk

Woensdag 27 februari om 20.00 uur
Thema: Van harte katholiek

Corruptie in het Vaticaan, misbruikschandalen, teruglopend kerkbezoek, onbuigzame bisschoppen... Wie de kranten vandaag de dag leest krijgt een weinig florissant beeld van de katholieke Kerk. Als katholiek heb je wat uit te leggen: die Kerk, waarom zou je daar bij willen horen?
Anton zal in deze lezing uitleggen waarom hij zich tch nog altijd van harte katholiek noemt. Hij houdt een warm pleidooi voor een vrolijk en vrijmoedig geloof, juist in deze voor de Kerk barre tijden.

Lees verder
Inleider: Anton de Wit
Journalist, auteur en redacteur van beroep. Anton de Wit (1979) is allround, met een lichte voorkeur voor levensbeschouwing, filosofie en cultuur.
Locatie: De Gasterij, Runstraat 67, Schaijk
Wie de Kerk niet als moeder heeft, kan God niet als vader hebben. (H. Cyprianus)

Woensdag 10 april om 20.00 uur
Thema: Benedictus, brenger van goed nieuws

Benedictus van Nursia (480-547) is de stichter van de benedictijnen. Hij heeft een regel geschreven en wordt daarom ook wel als de vader van het westerse
monnikenleven beschouwd. Een belangrijk kenmerk van de regel is zorgvuldige afwisseling van bidden en werken, om daardoor zowel geestelijk en lichamelijk in evenwicht te blijven als in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Ora et labora, bid en werk, zou het motto worden van de volgelingen van Benedictus. En daarna ook van de cistercinzers en vervolgens ook van de trappisten. Vooral de stiltebeleving is voor de trappisten erg kenmerkend. In 1881 kwamen de trappisten naar Nederland. De abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven werd hun eerste klooster.
Benedictus werd een brenger van goed nieuws. In de chaos van zijn tijd wist hij 'onder geleide van het evangelie' een levenswijze te scheppen die in de chaos orde en regelmaat brengt, met als doel dat 'allen in vrede zijn'. Met Benedictus willen de trappisten hun hart door het evangelie laten raken om zo het goede nieuws in deze wereld te verkondigen. Het goede nieuws dat in, door en met Christus allen in vrede kunnen zijn; daar zal de abt over verhalen.

Lees verder
Inleider: Abt Bernardus
Pascal Peeters (1968) trad 1986 in de trappistenabdij Koningshoeven in Berkel-Enschot in, en werd er eind 2005 abt.
Locatie: De Gasterij, Runstraat 67, Schaijk

Dinsdag 3 september om 20.00 uur
Thema: Welke droom hebben we voor onze Kerk?

Stijn droomt van een Kerkgemeenschap van geroepenen, wat zich vertaalt in een missionair Kerkmodel, en een Kerk die een interessante gesprekspartner voor de samenleving is.
En misschien is het hierbij ook van belang om -na en vanuit (de teksten van) het Tweede Vaticaans Concilie- te kijken naar het belang van het sacrament van het Doopsel en het algemeen priesterschap.

Lees verder
Inleider: Stijn Van den Bossche
Locatie: De Gasterij, Runstraat 67, Schaijk

Stijn Van den Bossche (1965) is algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese binnen de bisschoppenconferentie van Belgi.
Daarnaast is hij docent aan diverse Belgische instituten en opleidingen, w.o. het interdiocesaan seminarie Johannes XXIII. Ook is hij vrijwillig wetenschappelijk medewerker
(onderzoekseenheid Systematische Theologie) aan de Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit te Leuven. Stijn is tevens bestuurslid van de Equipe Europenne de Catchse.
Alleen door te geloven, groeit het geloof en wordt het sterker.
(Porta fidei, 7)
Ooit vroeg een journalist aan hem: Heilige Vader, kunt u in n zin het mission statement van de Kerk samenvatten? Toen zei Johannes Paulus: Ik kan het in n woord: verlossing. (...). Ook evangelisatie en nieuwe evangelisatie (...) hebben als doel uit te leggen dat het geloof in Jezus Christus de weg naar verlossing is.
Toespraak Mgr. F. Wiertz, bisschop van Roermond, b.g.v. symposium nieuwe evangelisatie, 12 november 2012, Grootseminarie Rolduc, Kerkrade)

Donderdag 3 oktober om 20.00 uur
Thema: Eeuwig gaat voor duurzaam

Duurzaamheid geniet een groeiende belangstelling. Steeds meer mensen willen duurzame producten, en bedrijven spelen daarop in. We willen onze natuurlijke omgeving zo weinig mogelijk aantasten, zodat toekomstige generaties er ook nog in kunnen leven. Op zich een nobel streven. Maar is dat de betekenis van duurzaamheid: het hier zo lang mogelijk zien vol te houden? Of schuilt er ook een positief levensgevoel in: dat het leven een gave is, om te delen? Franciscus van Assisi, patroon van de ecologische beweging, leeft duurzaam omdat hij zijn omgeving niet als zijn bezit beschouwt. Voor hem is alles een gave. Leef daarom zoals je gelooft. Ga met nog meer vertrouwen terug naar de bron van jouw religieuze leven. En getuig daarvan, omdat je het heil niet voor jezelf mag houden. Het gaat om niets minder dan de volmaaktheid van de eeuwigheid!

Lees verder
Inleider: Willem Marie Speelman
Locatie: De Gasterij, Runstraat 67, Schaijk
Tilburg School of Catholic Theology en Willem Marie Speelman (1960) studeerde muziekwetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Universiteit van Tilburg. Nu is hij
universitair docent christelijke spiritualiteit aan de wetenschappelijk medewerker van het Franciscaans Studiecentrum, met als specialiteit levende spiritualiteit.
Verkondig het Evangelie te allen tijde, en gebruik woorden als het nodig is .
(H. Franciscus van Assisi)

Dinsdag 22 januari om 19.30 uur
Onderwerp: Inleiding in de Bijbel algemeen en het Oude Testament

De Bijbel bestaat niet uit maar n boek. De boeken zijn in een tijdsbestek van ongeveer 1500 jaar geschreven. Hoe is dat gegaan? Hoe is de Bijbel ingedeeld? Welke boeken zijn er? Wie zijn de auteurs van deze boeken? Waren dit alleen profeten...?
Het is heel bijzonder dat ondanks die verscheidenheid de Bijbel toch een samenhangend geheel is. Dit komt omdat de mensen die de Bijbel geschreven hebben, dit niet op eigen gezag gedaan hebben, maar -zo geloven wij als christenen- genspireerd waren door Gods heilige Geest.
We weten dat de Bijbel uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament bestaat. Om het ontstaan van het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament en haar boeken uit te leggen, is het zinvol om een onderscheid te maken tussen de boeken van verschillende inhoud, en het materiaal dat daarin is verwerkt.

Lees verder
Inleider: plebaan-deken Geertjan van Rossem
Geertjan van Rossem (1960) ging na zijn rechtenstudie naar de priesteropleiding. Hij is in 1988 priester gewijd en behaalde daarna ook een licentiaat
theologie in Brussel. Momenteel is hij als pastoor verbonden aan de Sint Jan en de daarbij behorende parochie H. Maria en H. Johannes in Den Bosch, deken van Den Bosch en kanunnik van het kathedraal kapittel. Daarnaast doceert hij oa. algemene sacramentenleer, ecclesiologie (leer over de Kerk) en mariologie (leer over Maria) aan de priesteropleiding het Sint Janscentrum in Den Bosch.
Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Dinsdag 29 januari om 19.30 uur
Onderwerp: Inleiding in het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament is een verzameling religieuze geschriften behorend tot
?het christen-dom. Het vormt het tweede deel van de Bijbel. Het Nieuwe Testament
?vormt daarmee de voornaamste basis van het christelijk geloof. Hoe is dit tweede deel tot stand gekomen? Gaat dit deel alleen maar over Jezus? Welke boeken zijn er? Waren de schrijvers allemaal apostelen...?

Lees verder
Inleider: vicaris-generaal Ron van den Hout de studierichting tuinbouw van de Hogere Agrarische School in Den Bosch. Na de priesterwijding in 1993 studeerde hij Bijbelse theologie in Rome, en promoveerde
vervolgens hierin aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Sinds kort is hij vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch en waarnemend pastoor in de Bommelerwaard. Ook doceert hij oa. Hebreeuws en Judaca aan de priesteropleiding het Sint Janscentrum in Den Bosch. Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Tweede Vaticaans Concilie
Het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie of Vaticanum II werd van 1962
tot 1965 gehouden. Vaticanum II heeft een grote invloed op het kerkelijk en
gelovig leven gekregen.
Zalige Paus Johannes XXIII (1958-1963) riep tot algemene verrassing op 25
januari 1959 het Tweede Vaticaans Concilie bijeen. Op 11 oktober 1962 opende hij het concilie.
Het woord oecumenisch slaat in dit verband niet op het streven naar eenheid
in het christendom. Oecumenisch duidt hier op de oikoumen, dat letterlijk
de bewoonde wereld betekent en meer in het bijzonder de Katholieke Kerk
verspreid over heel de aarde aanduidt.
Het Tweede Vaticaans Concilie leverde uiteindelijk zestien documenten op: vier constituties, negen decreten en drie verklaringen. Wie zich serieus wil verdiepen in het moderne katholicisme kan niet om deze concilieteksten heen. De constituties wegen het zwaarst.
?Geloven is het besluit nemen met de Heer te zijn om met Hem te leven.
(Porta fidei, 10)

Dinsdag 12 februari om 19.30 uur
Thema: Vaticanum II, waar was het ook alweer om begonnen? Rode draad en hoofdlijnen

In 1959 nodigde paus Johannes XXIII het katholieke episcopaat uit om een actieve rol te spelen in de voorbereiding van het toekomstige concilie, bekend als Vaticanum II. Het moest een concilie van bisschoppen worden. In de vier jaar dat zij heen en weer reisden tussen diocees en Rome hadden de bisschoppen alle kans om meningen en houdingen onderling te vergelijken. Maar waarom heeft Johannes XXIII een concilie bijeengeroepen? Wat is de voorgeschiedenis en de context van Vaticanum II? Wat is er allemaal gebeurd maar ook tot stand gekomen?

Lees verder
Inleider: pastoor-deken Ren Wilmink
Ren Wilmink (1974) studeerde aan de priesteropleiding en werd in 1998 priester gewijd. Momenteel is hij pastoor van St. Jorisparochie in Eindhoven en deken van Eindhoven. Daarnaast is hij docent kerkelijke documenten aan de priesteropleiding het Sint Janscentrum in Den Bosch.
Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Paus Benedictus XVI heeft aan het volgen van een cursus/lezingencyclus over het Tweede Vaticaans Concilie in het Jaar van het Geloof een volle aflaat verbonden onder de gewone voorwaarden van het ontvangen van het sacrament van de biecht, de heilige communie en een gebed voor de intenties van de paus.

Woensdag 27 maart om 19.30 uur
Thema: Het concilie vanuit de media, de wandelgangen en de waarnemers

Het Tweede Vaticaans Concilie was behalve een mijlpaal in de moderne kerkgeschiedenis tevens een media-event van ongekende omvang. Niet alleen de concilievaders, maar ook en vooral de talloze journalisten maakten het concilie. Nederlandse media liepen daarbij voorop. Ze brachten niet alleen de concilie-sfeer over naar de Hollandse huiskamers, maar zetten en passant Nederland op de wereldkaart.
Deze lezing belicht het concilie vanuit de media, de wandelgangen en de waarnemers.

Lees verder
Inleider: Marjet Derks
Marjet Derks (1958) is universitair docent cultuur- en religiegeschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij publiceert over katholieke
cultuur, sociale (vrouwen) bewegingen en religieuze instituten.
Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Woensdag 24 april om 19.30 uur
Thema: De vernieuwing van de kijk op de Kerk

Wat wilde het Tweede Vaticaans Concilie vernieuwen in de Kerk? Dat valt te lezen in het document over de Kerk, de constitutie Lumen Gentium.
Het sleutelwoord en het belangrijkste inzicht is gemeenschap, in alle richtingen en opzichten.
Waarom hebben leken een heel andere plaats gekregen binnen onze Kerk? Wilt u uw beeld van de Kerk vernieuwen? U zult verbaasd zijn...!

Lees verder
Inleider: oud-deken mgr. Theo Willemssen
Theo Willemssen (1940) is in 1967 priester gewijd en heeft later pastoraal theologie in Rome gestudeerd. Hij is oud-vicaris van het bisdom Roermond, oud-deken van Roermond en oud-plebaan van de St. Christoffelkathedraal in Roermond. Hij is tegenwoordig werkzaam als priester-assistent in de parochiecluster Roerkerken. Daarnaast is hij kanunnik van het kathedraal kapittel, gedelegeerde relatie Rooms-katholieke Kerk en Jodendom in het bisdom Roermond en docent pastoraal theologie aan diverse kerkelijke opleidingen binnen het bisdom Roermond.
Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Om toegang te hebben tot een systematische kennis van de geloofsinhoud, kan iedereen in de Catechismus van de Katholieke Kerkkostbare en onmisbare hulp vinden. Hij is n van de belangrijkste vruchten van het Tweede Vaticaans Concilie .
(Porta fidei, 11)

Maandag 13 mei om 19.30 uur
Thema: Vaticanum II en de liturgievernieuwing

Aan de hand van de Constitutie over de Liturgie Sacrosanctum concilium zal het gaan over basisgedachten van Vaticanum II over de liturgie en of en in hoeverre die bij ons zijn gerealiseerd. Wat is er gebeurd? Wat moet er nog gebeuren?

Lees verder
Inleider: pastoor Cor Mennen
Cor Mennen (1945) heeft na zijn priesterwijding in 1969 nog een licentie kerkelijk recht gehaald aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Momenteel is hij pastoor van de H. Willibrordusparochie in Oss en docent kerkelijk recht aan de priesteropleiding het Sint Janscentrum in Den Bosch. Daarnaast is hij kanunnik van het kathedraal kapittel en gedelegeerde van de liturgie en kerkelijk kunstbezit in het bisdom Den Bosch.
Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Donderdag 20 juni om 20.00 uur
Thema: Oecumene: een uitdaging!?

In het document over de oecumene "Unitatis redintegratio spreekt de Kerk op een vernieuw (en)de manier over dit altijd actuele onderwerp.
Maar wat houdt oecumene in? Op dit moment liggen er op dit gebied nog veel uitdagingen. Hoe ziet de toekomst eruit?

Lees verder
Inleider: pastoor Ton Sip
Ton Sip (1961) ging na zijn studie theologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met als specialisatie exegese en godsdienstfilosofie aan de slag als leraar godsdienst. Eind de jaren 1990 besloot hij om priester te worden en hij werd in 2000 tot priester gewijd. Naast zijn parochiewerk als pastoor van de parochie H. Antonius Abt van Malden, is hij actief in het pastoraat van de Oosterse Kerken in Nederland en gedelegeerde van de oecumene in het bisdom Den Bosch.
Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Gebed en christelijk leven
Bidden speelt een rol in alle godsdiensten. Christenen richten zich in hun gebed vooral tot God als Vader en ze doen dit -door de kracht van de heilige Geest- in verbondenheid met Jezus Christus in wie God ons nabij is gekomen. Ons bidden wordt ook bepaald door onze eigen levensomstandigheden, en heeft daardoor van doen met ons eigen leven als christen; gebed en christelijk leven horen bij elkaar.
We willen ons in een kort tijdsbestek systematisch verdiepen in christelijk bidden.

Woensdag 06 maart om 19.30 uur
Onderwerp: Wat is bidden?

Mensen bidden zoals ze geloven, schreven de Franse bisschoppen enige jaren geleden. Daarmee gaven zij aan dat het bij bidden niet gaat over een willekeurige vorm van geloofsexpressie, maar dat er in ons gebed een lijn zit.
Toch is ieder mens, iedere christen, er wel van overtuigd dat juist ons gebed iets heel persoonlijks is. En tegelijk brengen we in ons gebed ons geloof tot uitdrukking.
Maar wat is bidden? Is het een relatie? Een geloofsopdracht of toch een cadeau?

Lees verder
Inleider: emeritus vicaris-generaal mgr. Joris Schrder
Joris Schrder (1941) is na vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch te zijn geweest, nu al enige jaren spirituaal (geestelijk directeur) van en docent oa.
kerkgeschiedenis aan de priesteropleiding het Sint Janscentrum in Den Bosch.
Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Woensdag 13 maart om 19.30 uur
Onderwerp: Bidden in het Oude Testament en Nieuwe Testament

Ook al doen ze het op talloze wijzen, mensen zoeken naar God. De wegen waarlangs ze gaan en de namen die ze Hem geven verschillen, maar in feite bidden ze tot Hem.
Al beseft de mens het niet: eigenlijk is God aan het woord en in het gebed is de mens degene die Hem antwoordt geeft.
God openbaart zich telkens weer, doorheen de geschiedenis, en gaat in gesprek met de mens. Hij gaat steeds opnieuw de dialoog aan met de mens, als in een gebed.

Lees verder
Het geloof is een levensgezel die het mogelijk maakt met een steeds nieuwe blik de wonderen waar te nemen die God voor ons tot stand brengt .
(Porta fidei, 15)
Inleider: pastoor-deken Theo van Osch
Theo van Osch (1960) heeft na de middelbare school de priesteropleiding gevolgd en is in 1989 priester gewijd. Sinds 2003 is hij pastoor in Uden en vanaf 2009 deken van Oss-Uden-Ravenstein.
Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Woensdag 17 april om 19.30 uur
Onderwerp: Bronnen en vormen van gebed

Natuurlijk moet ons gebed uit ons hart komen. Het moet een zekere spontaniteit hebben. Maar je moet ook willen bidden. Daar is een zekere leerschool voor nodig. De Heilige Schrift kan ons daarbij helpen. Ze is de basis van alle overlevering, van alle christelijke gebedstradities. De Heilige Geest zorgt voor de levende herinnering en leidt ons naar Jezus Christus.
Echt christelijk leven is, zoals men kan vermoeden, leven met God als centrum. Omdat gebed de verbindingslijn met God is, is bidden onmisbaar voor ons christelijk bestaan. In zijn ritme wordt zon bestaan erdoor bepaald. Veel mensen bidden bij het opstaan, eten of slapen gaan. De zondag is ook een dag van gebed. Het kerkelijk jaar bepaalt mede de kleur van ons bidden.

Lees verder
Inleider: pastoor H. Spiertz
Harald Spiertz (1968) heeft na de middelbare school de priesteropleiding afgerond en is in 2001 priester gewijd. Hij is al enige jaren pastoor van de parochie H. Antonius Abt Schaijk-Reek.
Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Zondag 20 januari
Feest van H. Antonius Abt

10.00 uur Plechtige H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk,
met zegening van het Antoniusbrood, in aanwezigheid van Antonius Abt m.m.v. Herenkoor

Lees verder
Aansluitend gezellig napraten onder het genot van een kop koffie/thee/warme chocolademelk.

Donderdag 14 februari
H. Valentijn - Uitreiking van het Valentijntje

Op donderdag 14 februari om 14.00 uur zal voor de eerste keer de uitreiking plaatsvinden van de bijzondere diaconale onderscheiding het Valentijntje.
Deze onderscheiding zal -namens de parochie- worden gegeven aan een inwoner van Schaijk of Reek, parochiaan van de Parochie H. Antonius Abt Schaijk-Reek, op grond van de onbaatzuchtige inzet en dienstbaarheid vanuit de liefde tot God en de naaste die deze persoon gedurende talloze jaren heeft getoond, en waarmee hij zichtbaar heeft gemaakt wat Jezus ons heeft gezegd: Alles wat je voor n van deze minsten hebt gedaan, heb je ook voor Mij gedaan(Mt. 25, 40).

Zaterdag 16 maart
DiaconAction

Op zaterdag 16 maart zal vanuit het H. Vormsel een activiteit worden georganiseerd, waarbij tieners in actie komen voor en liefdevol dienstbaar zijn aan de omgeving, bijv. aan (oudere) medemensen in Reek en Schaijk.

Lees verder
Mensen die in Jezus Christus geloven willen hun geloof ook op die manier vormgeven. En van de belangrijke dingen om het geloof in daden om te zetten is de aandacht voor andere mensen, wat diaconie heet.

Zaterdag 13 juli / Zondag 14 juli
Feest van H. Donatus te Reek

Lees verder
19.00 uur Plechtige H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Reek m.m.v. Donatuskoor
11.30 uur Plechtige H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Reek m.m.v. Donatuskoor
12.30 uur Gezellige activiteit met een tentoonstelling over H. Donatus I.s.m. met het Donatuskoor en de ZLTO Landerd
15.00 uur Plechtig Lof met Aanbidding in de kerk te Reek
m.m.v. Donatuskoor

Zondag 24 november
Activiteit i.v.m. de afsluiting van Jaar van het Geloof

Op zondag 24 november zal op een speciale manier dit Jaar worden afgerond. En van de dingen die we willen organiseren is een hulpactie voor de armen.

Lees verder
Armoede is geen schande voor wie arm is, maar voor wie armoede veroorzaakt.
(H. Franciscus van Assisi)

Campagne omtrent de Hoogfeesten

Met de Hoogfeesten van Kerstmis en Pasen wordt met een eigentijdse poster reclame gemaakt voor de Persoon van Jezus Christus.Bedevaart

We onderzoeken de mogelijkheid om in 2013 naar Rome (Stoel van Petrus) te gaan.

Bezoek aan een recyclinginstallatie

Om ook aandacht te schenken aan ecologische duurzaamheid, wordt op zaterdag 15 juni om 14.00 uur een bezoek gebracht aan het ITC in Oss. Er wordt een rondleiding met uitleg in de recyclinginstallatie van het bedrijf verzorgd.

Lees verder
Caritas Christi urget nos (2 Kor. 5, 14): het is de liefde van Christus die ons hart
vervult en ons aanspoort om te evangeliseren. Vandaag, evenals toen, zendt Hij ons op de
wegen van de wereld om Zijn Evangelie aan alle volken van de aarde te verkondigen.
(Porta fidei, 7)

Kinderen bidden voor kinderen

Op woensdag 30 oktober zal een activiteit voor kinderen worden georganiseerd: Kinderen bidden voor kinderen.
Locatie: Kerk, Pastoor van Winkelstraat 3, Schaijk Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Parochiemissie Schaijk-Reek verslag

"Waarom doen meer parochies dat niet?!", zo hoorden we iemand zeggen. En een ander zei heel spontaan: "Hiermee komt de Kerk positief in het nieuws!"

Als we nu terugkijken, dan kunnen we alleen maar zeggen: het was de moeite waard! Een geschenk uit de hemel! We hebben een goede week van geloof én van groen achter de rug, met prachtige en sfeervolle ontmoetingen, met inhoudsrijke en zinvolle bijeenkomsten en activiteiten, met opmerkelijke en unieke vieringen, gehouden van maandag 27 mei t/m zondag 02 juni. Onvergetelijk!

In deze week hebben we ons laten inspireren door het Zonnelied van de H. Franciscus van Assisi! (= voorbeeld van paus Franciscus). Het thema was: "Duurzaam geloven!".

Icoon van de H. Franciscus van Assisi (in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk)

Deze week stond in het teken van groen én van geloof. Maar zeker ook van ontmoeting! "God woont in de stad", (...). Zijn waarheid is die van de ontmoeting, (...)", zei de toenmalige kardinaal Jorge Maria Bergoglio (huidige paus Franciscus) eens.

Heel bijzonder en waardevol waren de ontmoetingen met en activiteiten met en voor de bewoners op woensdagmiddag in de Nieuwe Hoeven en op dinsdagochtend voor en met de bewoners van Vierhoven in het parochiecentrum in Schaijk, maar tevens met de zieken en ouderen tijdens een gezellige bijenkomst op donderdagmiddag in het Wapen van Reek in Reek.

Bewoners en vrijwilligers van Vierhoven in het parochiecentrum te Schaijk

Ouderen en zieken in het Wapen van Reek

Diaken Lamers, pastoor Spiertz en medeparochianen hebben daarnaast een groot aantal parochianen in Reek en Schaijk thuis ontmoet; ze hebben een bezoek gebracht aan zieken en ouderen, en aan anderen die bezoek wensten te ontvangen. En in deze week is wederom het "Bloemetje van de maand" uitgereikt, een geschenk Gods als een geschenk uit dankbaarheid. Een ontmoeting vanuit de liefde!

Zoals gezegd, stond deze Missie ook in het teken van groen. "Going green" is een veel gehoorde kreet als het over groen gaat. Een van onze missies was om aandacht te besteden aan, om aandacht te vragen voor groen. Twee verschillende "groene" auto's zijn op het pastoor Van Spijkplein gepresenteerd en gedemonstreerd, en ter promotie ook door Reek en Schaijk gereden.

Deze "groene" auto "op elektriciteit"!

En deze "op groen gas"!

Er is op dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan een "groene" boerderij, en de deelnemers aan de dagcursus "Duurzaam koken" op woensdagmiddag zullen nu eerder kiezen voor duurzaam en dus voor groen.

Op de boerderij!

Lekker zo'n bekertje verse koeienmelk!

Veel groen hebben eveneens de fietsers gezien bij hun tocht op zaterdagmiddag door de Maashorst. Ze hebben genoten van de schoonheid van de schepping. Of het nu broeder zon was of zuster water, fraai!

Tijdens de Parochiemissie mocht het geloof natuurlijk niet ontbreken. Het werd duidelijk dat het christelijk geloof te maken heeft met de persoon van Jezus Christus. We kunnen Hem ontmoeten en leren kennen door onze relatie met Hem telkens te onderhouden, door ons geweten steeds opnieuw te vormen en door open te staan voor het wonder van Gods schepping. Te mogen geloven is dan ook een genade, een geschenk van God! Vanuit dat geloof hebben we gevierd, hebben we gebeden en gezongen. Dat geloof is onze kracht! En nog heel veel meer: "Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van wat wij niet zien" (Hebr. 11, 1)!De presentatie en demonstratie van de werkgroep Bloemsier!

Naast de presentatie en demonstratie van de werkgroep Bloemsier op zondagmiddag vormde de zegening van de lievelingshuisdieren op vrijdagavond een van de hoogtepunten van deze Missie. De aanwezige kinderen en hun dieren lieten iets zien van de grootsheid van Gods schepping.

Zegening van een lievelingshuisdier

En ook nog: Gert van Boxtel las uit "eigen werk"!

We kunnen slechts -op voorspraak van de H. Franciscus van Assisi en de H. Antonius Abt- bidden en praktiseren dat we goede beheerders ervan zijn en in harmonie met God en elkaar (gaan) leven. Dan is onze missie als parochie geslaagd!